Privacy statement

Privacystatement van Andere kijk op zorg, gevestigd en kantoorhoudende te Lent, ingeschreven onder nummer 70597146 bij de Kamer van Koophandel.

Andere kijk op zorg verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.anderekijkopzorg.nu. Voorop staat dat Andere kijk op zorg veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Activiteiten van Andere kijk op zorg waarbij persoonsgegevens verwerkt worden

 

Quickscan

Indien u op onze website een aanmeldformulier voor een Quickscan invult dan, vraagt Andere kijk op zorg om uw naam, organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van leveringen en aankopen van onze producten en diensten;
 • Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw bestelling of andere vragen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u met Andere kijk op zorg een overeenkomst sluit, of een bestelling plaatst, verwerkt Andere kijk op zorg uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Andere kijk op zorg een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van veiligheid, het tegengaan van diefstal en een direct marketing belang. Andere kijk op zorg zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Andere kijk op zorg anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Andere kijk op zorg zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van de genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Andere kijk op zorg persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht.

In alle andere gevallen vraagt Andere kijk op zorg expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Andere kijk op zorg de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Andere kijk op zorg.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een Quickscan;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Andere kijk op zorg;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Andere kijk op zorg uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Door Andere kijk op zorg ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hierbij valt te denken aan de hostingprovider, webbeheerder.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

 

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar dorry@anderekijkopzorg.nu. Andere kijk op zorg zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar dorry@anderekijkopzorg.nu. Andere kijk op zorg zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Andere kijk op zorg de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar dorry@anderekijkopzorg.nu. Andere kijk op zorg zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

Andere kijk op zorg heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, www.anderekijkopzorg.nu, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Andere kijk op zorg plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Andere kijk op zorg maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 

Andere kijk op zorg heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Andere kijk op zorg heeft Google geen toestemming gegeven om via Andere kijk op zorg verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de webshop voor u niet toegankelijk zijn.

Social media

Andere kijk op zorg maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op de website www.anderekijkopzorg.nu zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Andere kijk op zorg houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.anderekijkopzorg.nu. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 12 september 20108.

Contactgegevens

Andere kijk op zorg
Dorry Stuij
Tel: 06 51 37 22 56
dorry@anderekijkopzorg.nu
www.anderekijkopzorg.nu